Αρχική Κοινωνική Πολιτική Κανονισμός λειτουργίας αποθήκης τροφίμων.

Κανονισμός λειτουργίας αποθήκης τροφίμων. Εκτύπωση E-mail

Η θέσπιση κανόνων στην δράση της Αποθήκης Τροφίμων ( που συγκεντρώνει και τα περισσότερα αιτήματα ) αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 1ο Κανονισμός
Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία της Αποθήκης Τροφίμων του Δήμου Πετρουπόλεως. Ο παρόν κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πετρουπόλεως, εναρμονισμένος στις εκάστοτε συνθήκες .

ΑΡΘΡΟ 2ο Βασικές Αρχές – Σκοπός
Ο σκοπός της λειτουργίας της Αποθήκης Τροφίμων, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αποθήκης τροφίμων, διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού :
1)Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
2)Είδη Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας
3)Είδη βρεφανάπτυξης
4)Νωπά τρόφιμα (εφόσον αποκτηθούν οι κατάλληλες δομές)
5)Είδη ένδυσης
Απώτερος σκοπός της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλική και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο Οργάνωση και λειτουργία
Η Αποθήκη τροφίμων λειτουργεί ως πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από :
* Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
* Τον Υπεύθυνο Κοινωνικό λειτουργό
* Τον Υπεύθυνο διοικητικό υπάλληλο για θέματα συντονισμού και υλοποίησης της δράσης.
Η υποστήριξη λειτουργίας της Αποθήκης Τροφίμων θα γίνεται από το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, το οποίο θα συνεπικουρείται όπου χρειάζεται:
1. από προσωπικό και άλλων Δ/νσεων που θα απασχολείται για το σκοπό αυτό μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, περιφερειακά & Ευρωπαϊκά προγράμματα.
2. από ομάδα εθελοντών η οποία θα δημιουργείται για το σκοπό αυτό.
Τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα έχει υπάλληλος της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, ο οποίος, θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων.
Για την παραλαβή των παραγγελιών αλλά και των προσφερομένων ειδών, η Αποθήκη Τροφίμων θα λειτουργεί όταν είναι απαραίτητο.
Η Αποθήκη Τροφίμων, στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οδό 25ης Μαρτίου 168, και η λειτουργία της θα καθορίζεται μηνιαίως, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4ο Αρμοδιότητες Επιτροπής
* Ελέγχει και εγκρίνει την κατάσταση των αιτούντων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
* Διακόπτει την παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε δικαιούχο :
4.1 Παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό
4.2 Αρνείται την επανεξέτασή του
4.3 Δημιουργεί προβλήματα στους υπαλλήλους και στο χώρο της Αποθήκης Τροφίμων ή σε εξυπηρετούμενους σε αυτό
* Έχει την ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο και τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία της Αποθήκης Τροφίμων .

ΑΡΘΡΟ 5ο Πόροι της Αποθήκης Τροφίμων
Πόροι της Αποθήκης Τροφίμων αποτελούν:
* Ο προϋπολογισμός του Δήμου Πετρουπόλεως
* Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων και φορέων
* Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
* Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 6ο Λογιστική Διαχείριση
Για τη λειτουργία της Αποθήκης Τροφίμων θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
1.Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου
2. Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών από δωρεές.
Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται από μηχανογραφικό σύστημα.

ΑΡΘΡΟ 7ο Παροχές στους ωφελούμενους
Τα είδη που παρέχονται από την Αποθήκη Τροφίμων είναι δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα που θα έχει η Αποθήκη Τροφίμων, τόσο στα είδη που θα προμηθεύεται ο Δήμος, όσο και σε αυτά που θα προέρχονται από δωρεές και πάντα σύμφωνα με την υπόδειξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης.
Για κάθε μία από τις κατηγορίες ωφελουμένων , θα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής η ποσότητα των προϊόντων που θα τους χορηγείται, κλιμακωτά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τον αριθμό των ατόμων.

ΑΡΘΡΟ 8ο Δικαιούχοι του προγράμματος
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
Έλληνες, Ομογενείς και Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και (οι τελευταίοι) διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.
Οι Δημότες-μη κάτοικοι, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν προσκομίζουν βεβαίωση μη εγγραφής τους στην αντίστοιχη παροχή του Δήμου κατοικίας τους.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των αιτούντων αλλά και της τήρησης αρχείου στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι διατάξεις περί απορρήτου και ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά θα διαχειρίζονται οι Κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος οι οποίοι θα καταρτίζουν μέσω κωδικοποίησης την τελική κατάσταση δικαιούχων που θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος.

AΡΘΡΟ 9ο Αξιολόγηση αιτήσεων δικαιούχων
Για την δικαιότερη και ορθολογικότερη κατάταξη των δικαιούχων, θα υπάρχει αξιολόγηση των αιτήσεων. Ως εκ τούτου σας γνωστοποιούμε τον πίνακα βάσει του οποίου θα κατηγοριοποιούνται οι άποροι δημότες μας, προκειμένου να είσαστε ενήμεροι ,για τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία μας αξιολογεί τις δεκάδες αιτήσεις που δέχεται καθημερινά.
Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη της Αποθήκης Τροφίμων, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, δύναται να εισηγείται στην επιτροπή ελέγχου αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά κριτήρια.
Τα ανωτέρω δύναται να αναπροσαρμοστούν με νέα απόφαση, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Επίσης επισυνάπτουμε τον τύπο της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους.
Η έκθεση του κοινωνικού λειτουργού συντάσσεται , προκειμένου να πιστοποιηθούν οι συνθήκες που δημιουργούν, την δυσχερή κατάσταση στην οποία περιέρχεται η εκάστοτε οικογένεια.

ΑΡΘΡΟ 10ο Κατηγορίες οικονομικά αδυνάτων- ωφελουμένων
* Μοναχικοί
* Ζευγάρια
* Μονογονεϊκές οικογένειες
* Οικογένειες με προστατευόμενα μέλη γεννηθέντα από το 1990 και εντεύθεν
* Οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες
* Άτομα με αναπηρία
* Κατοικούντες σε ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη κατοικία ή φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου
* Άστεγοι
* Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων
* Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους καθώς και τους χώρους , όπου θα τυγχάνουν της Παροχής (Αποθήκη Τροφίμων, Γραφεία της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής) .
* Οι δικαιούχοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη να παρουσιάζονται τις καθορισμένες ημέρες και ώρες της διανομής των προϊόντων.
* Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.


 

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2015 10:07 )
  Πίσω There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Εκδηλώσεις

01.10.2018 - 01.10.2018 | 19.00
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι
Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης παρουσιάζει την εκδήλωση «Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι»

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software