Αρχική Δήμος Οικονομική Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)  συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β)  ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας,
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ)  προελέγχει τον απολογισμό,
δ)  αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε)  με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ)  εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η)  αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ)  εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση
του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι)  αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Bv)
και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που
έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της
είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..





Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 2017-2019

Tακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 5.3.2017 μέχρι 31.8.2019

Τακτικά μέλη:

1)    Δαλέντζας Εμμανουήλ
2)    Ζορμπά Ανθή
3)    Κανέλλη Ζαχαρούλα
4)    Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
5)    Μαλαθρίτης Νικόλαος
6)    Σακούτης Νικόλαος  
7)    Σουξές Γεώργιος
8)    Λάππας Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

1)    Απολλωνάτος Ελευθέριος                     
2)    Μαυρογεώργης Στέφανος   
3)    Τσιακίλος Γεώργιος  
4)    Κάκαλης Παναγιώτης  
5)    Κυριάκος Χρήστος

 


 

 
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 2014-2016

 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

- Σίμος Ευάγγελος, Δήμαρχος Πρόεδρος
- Δαλέντζας Εμμανουήλ
- Κανέλλη Ζαχαρούλα       
- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική
- Μαλαθρίτης Νικόλαος
- Ζορμπά Ανθή
- Σακούτης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
- Σουξές Γεώργιος
- Κυριάκος Χρήστος                                                                                   
                                                                                                                                                                                                       
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

- Απολλωνάτος Ελευθέριος
- Μαυρογεώργης Στέφανος
- Τσιακίλος Γεώργιος
- Σταγκουράκης Νικόλαος
- Φιλίππου Βασίλειος

 


 

 


The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Εκδηλώσεις

15.10.2018 - 15.10.2018 | 21.00
Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.


Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ώρα 21.00
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
.

01.10.2018 - 01.10.2018 | 19.00
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι
Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης παρουσιάζει την εκδήλωση «Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι»
26.09.2018 - 26.09.2018 | 21.00
Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ώρα 21.00
Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.


Τραγούδια με

23.09.2018 - 23.09.2018 | 21.00
«ΧΟΗΦΟΡΟΙ» του Αισχύλου

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 21.00
«ΧΟΗΦΟΡΟΙ»
του Αισχύλου
Ομάδα VASISTAS


Το κορυφαίο τραγούδι εκδίκησης

19.09.2018 - 19.09.2018 | 20.30
Λίγο Πριν - Λίγο Μετά

Λίγο Πριν - Λίγο Μετά
Μουσικοχορευτική κωμωδία


AMEA

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software