Διαγωνισμοί Έργων
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ
Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 10:31

Δείτε τα ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ.


 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.(18.01.2018)
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 10:27

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (επαναληπτικό) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», με προϋπολογισμό 178.461,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση διαφόρων ειδών πλακοστρώσεων που αποξηλώθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, η κατασκευή και ανακατασκευή τοιχίων προκειμένου να συγκρατούνται όγκοι φερτών υλικών κατά τις έντονες βροχοπτώσεις και να μην πλήττουν ιδιοκτησίες καθώς και η πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής. Οι εργασίες επαναδιάστρωσης θα εκτελεστούν σε διάσπαρτα σημεία της πόλης και τα τοιχία σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρανή του Ποικίλου Όρους (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233251-3 εργασίες επαναδιάστρωσης, 44112000-8 διάφορες οικοδομικές κατασκευές).
    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
    Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 67886

 

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΔ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2017 09:42

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 880.670,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Πετρούπολης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 710.217,74 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 5/09/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
7. Προμέτρηση
8. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)(27.07.2017)
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017 09:27
 O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 474.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση πεζοδρομίων με εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού και εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Ελαιών του Δήμου Πετρούπολης, στο τμήμα από την οδό Πρωταγόρα έως την οδό Ζαλόγγου.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με προϋπολογισμό 382.661,39 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 27 / 07 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(18.07.2017)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 08:38

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 451.628,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση ολισθηρών και φθαρμένων τμημάτων οδών του οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης, τα οποία σήμερα είναι διαστρωμένα με ασφαλτικό ή πλακοστρωμένα. Βρίσκονται δε σε σημεία της πόλης με πολύ μεγάλες κλίσεις (άνω του 15%) και επομένως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τμήματα για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Η αντικατάσταση θα γίνει με υλικό, κατάλληλο για την κατασκευή πλήρως αντιολισθηρών μπετοδρόμων.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 364.216,25 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 18 / 07 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 

 


 

 

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 2
Getting California Loans Online should be thought of many times. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software