Διαγωνισμοί Έργων
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 14:10

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 134.670,37 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78635
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- TΕΥΔ
- ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.TEYXOΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1 ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.2.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωλογικών
2.2.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή γεωτεχνικών
2.2.3 Προεκτιμώμενη αμοιβή ΣΑΥ ΦΑΥ

 


 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 134.670,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 20 και κατηγορίας 21.

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 


 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.(17.12.2018)
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018 13:58

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ», με προϋπολογισμό 375.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78552

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΤΕΥΔ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 


 

 
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” - ΣΒΑΚ».
Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2018 13:26

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” - ΣΒΑΚ» με CPV: 71322500-6 και προεκτιμόμενη αμοιβή 64.549,33 € €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 76316.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01/10/2018, ημέρα  Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Συνοδευτικά Αρχεία: 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018 09:09

   Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”» - ΣΒΑΚ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
   Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 80.041,17€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές - Κυκλοφοριακές Μελέτες).

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 


 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο1234ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 4
personal loan . The main advantage of Viagra Soft Tablets comparing with other products of this type is its faster on-set effect.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software