Διαγωνισμοί Έργων
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” - ΣΒΑΚ».
Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2018 13:26

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” - ΣΒΑΚ» με CPV: 71322500-6 και προεκτιμόμενη αμοιβή 64.549,33 € €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 76316.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01/10/2018, ημέρα  Δευτέρα. και ώρα 10:00π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Συνοδευτικά Αρχεία: 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018 09:09

   Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”» - ΣΒΑΚ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
   Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 80.041,17€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές - Κυκλοφοριακές Μελέτες).

Το παρόν δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 


 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(06.09.2018)
Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 07:36

  O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
  Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 75386

Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

Αρχεία

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
04. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΡΑΣΙΩΝ
05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
06. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
09. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11. ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. T.E.Y.Δ

 


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ.(02.08.2018)
Δευτέρα, 16 Ιούλιος 2018 07:31

   O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  02/08/2018 ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

Αρχεία

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
04. ΕΤΕΠ ΑΡΘΡΩΝ
05. T.E.Y.Δ
06. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
07. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
08. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων


 

 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 14:31

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72758 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ», με προϋπολογισμό 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και της διαμόρφωσης των διαδρόμων του, για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος που διατρέχει την δυτική πλευρά του κοιμητηρίου, φερτών υλικών, των οποίων η ύπαρξη συντελεί στα πλημμυρικά φαινόμενα. (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233250-6 εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις).
Οι προσφορές για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την  15 / 05 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  18 / 05 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5 .ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ
6. Τ. Σ. Υ.
7. Ε. Σ. Υ.
8. Γ. Σ. Υ.

 


 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο1234ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 4
Getting Payday Loans In California should be thought of many times. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

AMEA

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software