Διαγωνισμοί Έργων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.(12/12/2017)
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 10:27

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», με προϋπολογισμό 178.461,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση διαφόρων ειδών πλακοστρώσεων που αποξηλώθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, η κατασκευή και ανακατασκευή τοιχίων προκειμένου να συγκρατούνται όγκοι φερτών υλικών κατά τις έντονες βροχοπτώσεις και να μην πλήττουν ιδιοκτησίες καθώς και η πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής. Οι εργασίες επαναδιάστρωσης θα εκτελεστούν σε διάσπαρτα σημεία της πόλης και τα τοιχία σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρανή του Ποικίλου Όρους (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233251-3 εργασίες επαναδιάστρωσης, 44112000-8 διάφορες οικοδομικές κατασκευές).
    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
    Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
      Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, σας πληροφορούμε ότι ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»  είναι:  66410.
     Ο διαγωνισμός είναι ορατός όταν εισέρχεστε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιώντας κωδικούς vendor

 

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΔ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2017 09:42

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 880.670,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Πετρούπολης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 710.217,74 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 5/09/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
7. Προμέτρηση
8. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)(27.07.2017)
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2017 09:27
 O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 474.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση πεζοδρομίων με εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού και εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Ελαιών του Δήμου Πετρούπολης, στο τμήμα από την οδό Πρωταγόρα έως την οδό Ζαλόγγου.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με προϋπολογισμό 382.661,39 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 27 / 07 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(18.07.2017)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 08:38

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 451.628,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση ολισθηρών και φθαρμένων τμημάτων οδών του οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης, τα οποία σήμερα είναι διαστρωμένα με ασφαλτικό ή πλακοστρωμένα. Βρίσκονται δε σε σημεία της πόλης με πολύ μεγάλες κλίσεις (άνω του 15%) και επομένως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τμήματα για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Η αντικατάσταση θα γίνει με υλικό, κατάλληλο για την κατασκευή πλήρως αντιολισθηρών μπετοδρόμων.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 364.216,25 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 18 / 07 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 

 


 

 

 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.(20.06.2017)

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εντατική χρήση των σχολικών κτηρίων, αλλά και προβλήματα στεγανότητας που εμφανίζονται λόγω παλαιότητας των υλικών κατασκευής (κουφώματα, μονώσεις).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 258.064,47 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 20 / 06 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 


 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 2
Drostanolone-PPayday Loans In Ohio. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software